søndag 12. september 2010

Universell utforming og energitiltak i Husegården

Vardø Innovasjon AS søkte i november 2009 Husbanken om kompetansetilskudd på kr 140 000 med tanke på en forsiktig tilpasning av Husegården


  • gjennomføring av tiltak som gir personer med nedsatt funkjsonsevne adgang til Husegården 
  • varsomme miljø- og energitiltak i et verneverdig bygg uten at det går ut over byggets kvaliteter
  • å spre kunnskap om erfaringene som gjøres slik at andre tiltakshavere kan ha nytte av det.

Planer for bruk av Husegården
Det skal etableres en flerbruksgård som skal romme kultur- og næringsaktivitet. I hovedhuset skal det etableres et kontorfellesskap med møterom, kjøkken og fellesarealer.   I Annekset vil vi legge til rette for kontorlokaler. Sjåa skal etter totalrenovering bestå av øvings- og fremføringslokale for musikk, bilde- og fotoatelier og kunsthåndverk. Sjåa er en særlig utfordring med tanke på tiltak innenfor energiøkonomisering.  Gårdsrommet skal utvikles til konsertarena.

Gjennomførte tiltak


a) renovering av hovedbygget
I løpet av senhøsten 2009 og frem til juni 2010 har hovedbygget som vender ned mot Kristian 4 gate vært gjennom en omfattende renovering. Bygget er nå i en stand som vi og byens borgere kan være stolte av. Fire leietakere har flyttet inn i bygget.
Det vises til nyere bilder som er lagt ut på hjemmesiden.

b) Plan for universell utforming
Husegården er naturlig nok ikke tilpasset dagens krav til universell utforming, og  samtidig er det sterkt ønskelig  å ta vare på opprinnelige kvaliteter uten å gå veien om forflatende modernisering. Planen er å legge til rette for at personer med nedsatt funksjonsevne sikres tilgjengelighet til

  • gårdsrommet 
  • alle nødvendige rom (entré, gang, kjøkken, møterom, toaletter, kontorer)
  • flest mulig rom utover de nødvendige

Vi har med hjelp fra prosjekterende arkitekt Inge Bøhn, Rambøll AS og kulturvernavdelingen i Finnmark Fylkeskommune utarbeidet en plan som konkret viser hvordan vi kan gi personer med nedsatt funksjonsevne tilgang til overnevnte arealer uten å måtte gjøre for store inngrep i den verneverdige bygningsmassen. Planen inneholder følgende elementer:

Entré: Hovedinngangen mot Kristian 4 gate ligger ca 90 cm over gateplan og en gammel murt trapp leder opp til inngangsdøren. Denne inngangen er vanskelig å gi universell utforming uten å sette et betydelig preg på fasaden. Bygget har imidlertid en annen inngang i gårdsrommet til rom 1.01. Denne ligger kun 15 cm over bakkeplan, og en rullestolrampe kan enkelt og diskré føres opp her. Inngangspartiet består i dag av to smale dører. Dette bør derfor bygges om slik at de to smale dørene erstattes med én bred rullestolvennlig dør.

Tilgang til nødvendige rom: Fra rom 1.01 vil man komme seg inn i kjøkken/lunsjrom/møterom. De resterende rommene i første etasje i hovedhuset er også lett tilgjengelige med unntak av høye dørterskler. Av kulturvernshensyn er det uheldig å fjerne disse, så vi foreslår heller rullestolramper som kan legges inntil dørtersklene  ved behov. I annekset er standarden dårligere slik at større innvendige endringer kan aksepteres. Vi har derfor lagt opp en plan hvor hele førsteetasjen i annekset gis universell utforming. Her vil vi da kunne legge til rette for tre kontorer og toalett med universell utforming.

Sjåen er også i en slik stand at vi kan tillate oss større innvendige inngrep. Denne vil kun få én etasje, som vi gir universell utforming.

c) Milø- og energitiltak 
Vårt mål var  å utrede mulighetene for nennsomme energitiltak, men likevel slik at energibehovet kan holdes på et akseptabelt nivå.
Gulvet i første etasje i hovedhuset er dårlig isolert. En del av denne etasjen har kjeller under seg, noe som tillatter isolering undenifra. Dette er noe vi har vurdert, kombinert med innsprøyting av isolasjon under resten av etasjen. Før vi eventuelt starter et såpass omfattende arbeid, som ikke er garantert et godt resultat, vil vi først teste ut en alternativ løsning hvor vi varmer opp kjelleren med en luft-til-luft varmepumpe. På denne måten vil førsteetasje hovedsakelig kunne varmes opp undenifra. Vi viser til vedlagt planskisse over dette. Hvor stor energigevinst dette vil gi er ikke lett å beregne med stor nøyaktighet og siden dette er forholdsvis enkelt å prøve ut i praksis har vi kommet fram til at vi nettopp ønsker å gjøre dette.

d) Dokumentasjon og kunnskapsspredning
Vi har  etablert hjemmesiden www.husegarden.no. Her la vi ut over 800 bilder som dokumenterer bygningenes status ved overtagelse, både på et overordnet nivå og på detaljnivå. Dette har vi siden fulgt opp ved å legge ut bilder og planskisser etter hvert som prosjektet har gått fremover. I tillegg har vi etablert Facebook-siden ”Husegårdens Venner” som fikk over 200 medlemmer i løpet av meget kort tid.  På Facebook har vi lagt ut ”smaksprøver” som dokumenterer fremdriften.
Alt bildemateriale og tegningssett kan benyttes av Husbanken helt fritt.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar