søndag 12. september 2010

Om Husegården

Bakgrunn
Husegården i Kristian 4.s gate i Vardø ble bygd ca 1860 og er Finnmark fylkes siste komplette bygård fra Pomortiden og fylkets mest bevaringsverdige bygg som fortsatt ikke er tatt vare på. Den har en spesiell plass og symbolverdi i dagens Vardø, nettopp fordi den er symbolet på fordums storhetstid og de siste 20-30 år med forfall og nedgang.

Husegården er langt på vei synonymt med Vardøs identitet. En opprusting av Husegården og med daglig aktivitet i gården vil derfor bety meget for Vardøs befolkning og for stedsutviklingen Husegården har potensial til å fremstå som et viktig vitnesbyrd på stedsutvikling i byen. Tidligere inneholdt Husegården butikker, kafé, leiligheter, pensjonat i Annekset samt lagerrom i Sjåa. Gården er et typisk eksempel på hvordan handelsbygg ble satt opp før århundreskiftet. Den besto opprinnelig av fire deler; Hovedbygget, Annekset, Sjåa og utedo/badeanlegg /høyt gjerde for å skjerme mot vær og vind. Dette utgjorde et innelukket atrium. Husegården ett av de få gjenværende hus i hele Finnmark som viser den tradisjonelle byggestilen. Disse bygårdene var preget av et innelukket atrium med bygninger rundt, som ga god skjermning mot vær og vind. Nettopp slik Husegården fremstår i dag. Grunnen som Husegården står på er fredet, da den inneholder kulturlag tilbake til middelalderen. Dette gjør at renoveringen byr på spesielle utfordringer og kostnadsøkninger som følge av at det ikke uten videre er tillatt å grave i grunnen. Tidligere areal- og kulturvernsjef i Finnmark fylke, Einar Niemi uttaler at Husegården er det mest bevaringsverdige bygget i Finnmark som ennå ikke er tatt vare på. Han viser også til at Husegården har fått maksimal score i SEFRAK, noe som teller svært mye i forhold til vern og bevaring. Han vektlegger det unike i at Husegården er et tilnærmet komplett anlegg. Grunnen som gården står på inneholder kulturlag tilbake til 1400-tallet. Bygget er ikke isolert i gulv og tak, mens det er utført isolering på 1980-tallet i noen av veggene. Under vel halvparten av hovedhuset er det en kjeller. Ellers står bygningskomplekset rett på grunnen.

Vardø Innovasjon AS har i samarbeid med prosjekterende arkitekt utarbeidet en bruksplan for hele gården med tilhørende byggebeskrivelse.

Om Husegården
Husegården ble oppført i 1865 i russertømmer og av russiske håndverkere.
Illustrasjonen under gir en oversikt over gårdens fire elementer; hovedhuset, annekset, sjåen (låven/lageret bakerst i gårdsanlegget) og gårdsrommet.


Hovedhuset
Hovedhuset med sine 350m2 fordelt på 3 etasjer ligger vendt ut mot Kristian 4 gate. Bygget ble trolig bygget som et handelshus under Pomortiden, og har siden blant annet rommet butikk, frisør, kolonial og bolig. Agnar Mykle bodde her da han skrev ”Lasso rundt Fru Luna”. Hovedhuset har gjennom det siste året blitt totalrestaurert. Vi har brukt 2,1 millioner kroner og bygget er nå tatt i bruk. Dette er i all hovedsak finansiert med egne midler.

Hovedhuset har fått ny takpapp og deler av det underliggende trebelegget er byttet ut da det var råttent etter pågående vannlekkasjer. Takrenner og nedløpsrør manglet, og dette er nå satt opp i gammel stil. Utvendig panel, vindusomramminger og lister er repparert og nymal. Bygget hadde kun noen provisoriske inngangsdører mot Kristian 4 gate. Disse er byttet ut med nye basert på avfotograferte dører på bilde fra ca 1900. 50 knuste glassruter er byttet ut og alle vindushengsler er skrudd av og rustbehandlet før de er skrudd tilbake. Yttertrappene og grunnmuren er også satt i stand.

Innvendig er alle rom satt i stand. Tidligere eier hadde delvis revet ned noen vegger. Disse er satt opp igjen. Alle vegger og tak er malt i gamle farger. Manglende gulv er lagt nye og malt. Trapper er satt i stand og malt. Husets tre opprinnelige bad er satt i stand og en ny kjøkkenkrok er satt opp hvor denne trolig har stått tidligere. Pipene hadde store skader, men er nå restaurerte innvendig.

Det er imidlertid to poster som ikke er påbegynt og dermed gjenstår på hovedhuset. Trappene til inngangsdørene i Kristian 4 gate mangler rekkverk. Det er ingen rester igjen etter dette rekkverket, men bilder fra SEFRAK-registreringen viser et stålrørsrekkverk. Vi ønsker derfor å lage et nytt rekkverk basert på disse bildene. Den ytre delen av begge pipeløpene er rast ned. Vi legger ikke opp til å ha vedfyring i Husegården, men ønsker likevel å gjenoppbygge den ytre delen av pipenene slik at bygget får tilbake sitt karakteristiske utseende med høye piper. Vi ønsker å søke dere om støtte til disse to postene.

Annekset
Annekset ligger vendt ut mot gårdsrommet og knytter hovedhuset sammen med sjåen slik at gården spenner over et helt kvartal. Annekset har vært brukt som bolig og pensjonat og kalles ”Hotellet” på folkemunne. Annekset fikk også nytt tak rundt 1980. Store taklekkasjer har gitt bygget store skader. Annekset fikk nytt tak på 80-tallet, men noe av takpappen som ble lagt da har blåst av og vannskadene har fortsatt. Vi har nå i sommer gjort diverse reparasjoner på underliggende trevirke på taket og lagt ny takpapp på hele taket slik at vannlekkasjer er stoppet.

Alle vinduer i annekset mangler og vindusåpningene har vært gjenblendet. Vi har nå åpnet opp gjenblendede vinduer og ryddet annekset innvendig for søppel og jaget ut alle villkattene som bodde der. Vi vil sette inn nye vinduer a la originale. Videre vil vi sette fasaden i stand. Vi vil søke dere om støtte til den ytre istandsettingen.

Innvendig er tilstanden i rommene svært dårlig. Gulv i første etasje har delvis falt ned og himlinger mangler eller er svært preget av vannskader. Tømmerveggene er intakte, men innvendige overflater er svært skadet. Vi vil legge nye tregulv med samme borddimensjoner som har vært brukt tidligere. Videre må alle innvendige overflater lages på nytt i gammel stil. 

Sjåen
Sjåen ligger vendt mot Søndre Langgate og har vært brukt som lager. Sjåen er i dag den delen av Husegården som er i dårligst forfatning, med til dels store hull i vegger. Ettersom sjåen ble bygget som et lager tilfredsstiller den ikke dagens krav til bruksrom med lave takhøyder (ca 170 cm).

Sjåen er i en slik forfatning at det er dyrere å restaurere den enn å bygge den opp fra bunnen av. Den lar seg imidlertid fortsatt redde og vi vil understreke viktigheten av nettopp å gjøre dette. Noe av det mest unike med Husegården er at den representerer en komplett bevart bygård fra Pomortiden, hvor lagerbygningene spilte en vesentlig rolle for handelsvirksomheten. Det ville være svært uheldig å miste den siste komplette bygården fra denne tidsepoken i Finnmark ved å rive sjåen.

Også sjåen fikk nytt tak på 80-tallet, men det er konstatert vanngjennomtrenginger flere steder, så bygget trenger ny takpapp. Morkne stokker i veggene må byttes ut og bygget må få ny utvendig panel av opprinnelig type. Alle vinduer mangler, og nye kopier må settes inn.

Innvendig er det viktig å gi bygget en bruksverdi. Sjåen er i dag delt i to etasjer ved et tynt plankegulv. I og med at begge etasjene har for lav takhøyde til at de kan brukes i dag foreslår vi å fjerne gulvet og gjøre om hele sjåen til ett stort flerbruksrom. Sjåen vil da forbli identisk utvendig med slik den opprinnelig var. Innvendig får vi et stort og flott rom som kan brukes til minikonserter, kunstutstillinger, musikkøvelser, konferanser og lignende. Dette er det et stort behov for i Vardø.

Vi ser oss imidlertid nødt til å vente med å påbegynne arbeidet på sjåen til neste år da vi ikke har nok kapital til dette nå.

Gårdsrommet 
Husegården står på fredet grunn som består av kulturlag 1000 år tilbake i tid. Gården representerer den vanlige bygårds-arkitekturen fra Pomortiden; et lukket gårdsrom hvor de omliggende trehusene skjermer for vær og vind. Det gikk opprinnelig et plankegjerde fra sydveggen av sjåen til sydveggen av hovedhuset. Inntil plankegjerdet stod det også en utedo/bod som trolig ble revet en gang på 80-tallet. Vi ønsker å gjenoppbygge plankegjerdet for å gjenskape det lukkede gårdsrommet. Gårdsrommet er nå ryddet for søppel og ugress, og de gamle hellene på bakken har kommet til syne igjen. Vi ønsker å tilrettelegge for at gårdsrommet kan brukes til utendørsaktiviteter som minikonserter om sommeren.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar